vnEdu Parent

vnEdu Parent

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가

+ By Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

vnEdu Parent에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!