vnEdu Parent

다운로드 vnEdu Parent vnEdu Parent icon

vnEdu Parent

by: Công ty phần mềm và truyền thông VASC | 5.6 4

5.6 사용자
평가 등급

스크린샷

설명

Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

사용자 리뷰

: 4 리뷰

"좋음"

5.6