Tu dien Han Viet,Viet Han

Tu dien Han Viet,Viet Han

10,000 - 50,000 다운로드

앱에 목록 추가
-Từ điển Hàn Việt
-Từ điển Việt Hàn
-Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại
-Favourite để lưu lại các từ cần học

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

-fix bug
-update giao diện


Tu dien Han Viet,Viet Han에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!