Sms To List

Sms To List

10 - 50 다운로드

앱에 목록 추가
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

스크린샷 Sms To List
크게 보기 - Sms To List의 Android 스크린샷
크게 보기 - Sms To List의 Android 스크린샷
Sms To List에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!