pRoMiSe iOrder

다운로드 pRoMiSe iOrder pRoMiSe iOrder icon

pRoMiSe iOrder

by: Synature Technology Co., Ltd. | 9.4 3

9.4 사용자
평가 등급

스크린샷

설명

ระบบสั่งอาหารโดยเน้นให้พนักงานรับรายการจากลูกค้าและส่งเข้าครัวได้อย่างรวดเร็ว

사용자 리뷰

: 3 리뷰

"대단함"

9.4