Lịch Số

Lịch Số

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
Phần mềm xem lịch số và một số dịch lý ừng dụng
- Lịch Âm - Dương - Can Chi và Dịch số
- Các ứng dụng Dịch lý: Mai Hoa Dịch, Gieo quẻ, xem ngày giờ, sự kiện, xem đường đời bằng công cụ Bát tự Hà lạc

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

- Bổ sung một số dữ liệu cho phần gieo quẻ Mai Hoa Dịch và xem đường đời theo Bát Tự Hà Lạc
- Bổ sung tính năng chia sẻ thông tin Quẻ Dịch
- Cập nhật giao diện


Lịch Số에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!