Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

1 - 5 다운로드

앱에 목록 추가
Hướng dẫn dùng laptop phát wifi trên Windows 7

************
0. Ngắt kết nối internet
1. Tạo file setup với nội dung như sau:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=HotSpot2 key=matkhaux
->Lưu lại với tên Setup.bat
<<<<<<>>>>>>>
3. Chạy file Setup.bat (Run as Administator) chỉ chạy file này 1 lần duy nhất
4. Quét phần cứng
5. Share kết nối
6. Tạo file start hotspot với nội dung như sau:
netsh wlan start hostednetwork
->Lưu lại với tên Start.bat
7. Chạy file Start.bat (Run as Administator)
8. Kết nối internet
9. Xong

**********
Link tải các tập tin bat: https://docs.google.com/file/d/0BxqiA4lJzb2NdFJ1Q2tWbThsRjQ

스크린샷 Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn
크게 보기 - Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn의 Android 스크린샷
크게 보기 - Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn의 Android 스크린샷
Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!