FootTackt

FootTackt

앱에 목록 추가

+ By Marko Churlinoski

크게 보기 - FootTackt의 Android 스크린샷
크게 보기 - FootTackt의 Android 스크린샷
크게 보기 - FootTackt의 Android 스크린샷
Апликација која ќе ви помогне во исцртвуање на тактики за фудбал. Истите веќе исцртани тактики, можите да ги снимите и пофторно да ги прикажиувате. Можите да исцртате ваши играчи и противнички играчи (црвена и сина боја) со само едно притискање на е кранот, како и нивното движење со влечење на екранот.

FootTackt에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!